Uji Pengetahuan Anda Berkaitan dengan negeri dan loghat Pahang

by: ahmadbakhtiar

Kuiz ini adalah bagi menguji pengetahuan anda tentang loghat-loghat yang wujud didalam daerah-daerah di negeri Pahang . Loghat-loghat dinegeri pahang banyak dipengaruhi oleh negeri-negeri sekelilingnya. Tidak banyak loghat-loghat ini diketahui oleh orang diluar dari Pahang.

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content