Mikä psykologian suuntaus sopisi sinulle

by: MarjaOil

Psykologiassa on monta koulukuntaa, joiden ihmiskuvissa on eroja. Oletko behavioristi, kognitiisisen psykologian kannattaja vai kenties humanistinen psykologi? Läydätkö sisäisen Freudisi? Tällä testille se selviää.

Created by MarjaOil

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content