QUIZ-KUIZI nr.2 SHEJTANI

by: freskirinore

created:Sh.S

 1. 1

  Emri i armikut tone numer nje?

 2. 2

  Emri i babes shejtanit?

 3. 3

  Kur u paraqit ne skene shejtani?

 4. 4

  Armiqt e shejtanit jane?

 5. 5

  Cka e kenaq shejtanin?

 6. 6

  Shigjeta e shejtanit, cila eshte?

 7. 7

  Premtimi i shejtanit, kush eshte?

 8. 8

  Cka e shtyne te qaje shejtanin?

 9. 9

  Ortaku i shejtanit ne pune kush eshte?

 10. 10

  Pija freskuese e shejtanit kush eshte?

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content