ວັດລະດັບພາສາລາວ

by: donnab13

ເລືອກຄຳທີ່ຖືກຕື່ມໃສ່ບ່ອນວ່າງ (......)

  1. 1

    ຄວນດື່ມນ້ຳມື້ລະ 7 ຈອກ ເພື່ອ....... ທີ່ດີ

  2. 2

    ບໍ່ຄວນຖິ້ມ ...... ຊະຊາຍ

Created by donnab13

No Photo
donnab13
22, Female
Vientiane, Saysettha, LA

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content