This quiz has expired. Click here to see the results.

Kuizi i Shkolles nga lenda e Biologjise

Kuizi i Shkolles nga lenda e Biologjise

by: Nderim | Skip to Results

Suksese...!

 1. 1

  Ndrrimin e matrialit trashegues si dhe te struktures se gjeneve e paraqesin:

 2. 2

  Cikli i Krebsit eshte frymemarrje ?

 3. 3

  Organizmat te te cilet eshte i diferencuar seksi mashkullor dhe femeror quhen ?

 4. 4

  Në kromozomet e njeriut gjatesia mesatare e ADN-se eshte ?

 5. 5

  Ku kryhet Cikli i Krebsit ?

 6. 6

  Insulina sintetizohet ne: ?

 7. 7

  Si quhet qeliza nervore ?

 8. 8

  Kush ben prerjen e lidhjeve fosfoesterike te zinxhireve polinukleotidike ?

 9. 9

  Fotosinteza eshte proces ?

 10. 10

  Cila nga keto eshte molekula e klorofilit B ?

 11. 11

  Cilat nga keto baza azotike jane purine ? :

 12. 12

  Tripleti i nukleoditeve te ARN-informative shenohet si ?

 13. 13

  Teresia e proceseve qe cojne në formimin e gameteve mashkullore dhe femerore quhet ?

 14. 14

  Ku kryhet biosinteza e proteinave ?

 15. 15

  Nga mezoderma formohen ?

 16. 16

  Frymemarrja eshte proces i zberthimit te materialeve ushqyese ne prani te oksigjenit, me c'rast lirohet:

 17. 17

  Rruzat e gjakut te cilat mbrojne organizmin nga infeksionet jane ?

 18. 18

  Kush ben pjese ne indin lidhor ?

 19. 19

  Cikli menstrual perfundon në moshen ?

 20. 20

  Procesi i krijimit të zinxhirit polipeptidike te proteines ne baze te molekules se ARN-informatime quhet: ?

Created by Nderim

nderimshefkiu's avatar
Nderim
26, Male
Bujanoc, Serbia, CS

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content