This quiz has expired. Click here to see the results.

Haikekekeke

by: annamasliana | Skip to Results

Hehehehehe

  1. 1

    Menikmati kemudahan kesihatan yang mencukupi merupakan keperluan fisiologi mengikut Abraham Maslow

  2. 2

    Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan pengeluaran dijalankan secara besar-besaran. Apakah faedahnya kepada pengguna?

Categories

Tags

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content