Pengaruh Kartun

by: saffuan

Setelah anda membaca artikel tersebut, saya ingin melihat pandangan anda semua mengenai kartun.

 1. 1

  Kartun boleh mempengaruhi minda kanak-kanak.

 2. 2

  Kartun di Malaysia kebanyakkanya tidak sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak.

 3. 3

  Adakah anda setuju bahawa banyak kartun diimport dari luar negara yang ada di Malaysia?

 4. 4

  Adakah anda fikir kartun di Malaysia sesuai ditonton dan ada mesej berguna kepada kanak-kanak?

Created by saffuan

No Photo
saffuan
28, Male
Nottingham, England, GB

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content