Naruto Shippuden: Who would win?

Naruto Shippuden: Who would win?

by: ninjapig777
 1. 1

  Naruto (sage mode) vs Sasuke (mangekou sharingan)

 2. 2

  Gaara (Shukaku extracted) vs Shikamaru

 3. 3

  Hidan vs Tobi aka Madara Uchiha

 4. 4

  Lee vs Guy

 5. 5

  Tsunade vs Kakashi

 6. 6

  Sakura vs Ino

 7. 7

  Kakuzu vs Itachi

 8. 8

  Neji vs Sasuke vs Naruto vs Lee

 9. 9

  TenTen vs Temari

 10. 10

  Yamato vs Kakashi

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content